program

Program Komitetu Wyborczego Wyborców SAMORZĄDNI RAZEM

Samorząd i administracja

rzeczywisty wzrost znaczenia organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, wspieranie organizacji pożytku publicznego, wdrożenie kodeksu etyki samorządowca, wykorzystywanie inicjatyw i kreatywności ludzi związanych z gminą Skawina; powołanie rady obywatelskiej, stała współpraca z gminną radą seniorów, młodzieżową radą miejską, wdrożenie stosowania praworządności na szczeblu urząd – klient i urząd – instytucje współpracujące

miejsca i opieka

zapewnienie wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach; powstanie mieszkań socjalnych; likwidacja baraków przy ul Piłsudskiego w Skawinie, stałe wspieranie osób niepełnosprawnych, powstanie ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży; pomaganie osobom w trudnej sytuacji życiowej, tworzenie bezpiecznych dróg do szkół, dbanie o istniejące place zabaw dla dzieci i tworzenie nowych, wyposażenie szkół w sale gimnastyczne

reorganizacja i zmiany

gospodarne zarządzanie finansami publicznymi; reorganizacja formuły budżetu obywatelskiego, budżetów dla osiedli i sołectw, zwiększenie kompetencji rad sołeckich i osiedli, zwiększenie samodzielności dyrektorów szkół i przedszkoli, prowadzenie stałej kontroli zarządczej w sferze finansów gminy, wprowadzenie dotacji celowych dla samorządowych instytucji kultury na określone zadania, zmiana regulaminu przyznawania stypendiów dla sportowców i wprowadzenie systemu stypendialnego dla młodych artystów

ą i ę

nikt na Ziemi „nie pozjadał” wszystkich rozumów, trzeba słyszeć i słuchać tych, którzy są specjalistami w różnych dziedzinach, nikt nie ma wyłączności na mądrość, walka ze stereotypem uznawania się przez radnych i burmistrzów po wyborach jako osób nieomylnych i znających się na wszystkich dziedzinach życia – politykę zostawiamy politykom, a burmistrz i rada miejska powinni być mądrzy wiedzą pozyskiwaną od fachowców

dotacje i nakłady

zdobywanie środków zewnętrznych na to, co zaplanowaliśmy w strategii i czego rzeczywiście potrzebujemy, a nie finansowanie tego, co być może będzie nam potrzebne, albo tylko dlatego, że pieniądze są łatwiej dostępne, wydawanie środków na tzw. wkład własny – nie może powodować deficytu środków na bieżące potrzeby – musimy pamiętać o kosztach utrzymania każdego nowopowstałego obiektu – nie wolno nam zostawiać nieracjonalnego obciążenia przyszłym pokoleniom

infrastruktura i Rozwój

dokończenie obwodnicy, budowa dróg gminnych i dojazdowych do działek budowlanych, chodników i przejść dla pieszych – damy radę zrobić wszystko, jeśli tylko zaplanujemy działania w sposób gospodarny, konsekwentna budowa sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem domów także poza granicą “odpowiedniej gęstości zabudowy" ; stworzenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które pozwoli na racjonalny i akceptowalny rozwój naszej Gminy; inicjowanie ducha przedsiębiorczości

aglomeracja i zanieczyszczenie

profesjonalne i zgodne z zapotrzebowaniem zaplanowanie i realizacja komunikacji wewnętrznej w naszej Gminie skorelowana z szybką koleją aglomeracyjną – wszyscy mieszkańcy powinni mieć możliwość korzystania z niej; akceptowanie inwestycji bezpiecznych dla środowiska – przygotowanie terenu pod park technologiczny, budowa parkingów w Skawinie; włączanie do sieci ciepłowniczej kolejnych domów i likwidacja pieców węglowych, właściwe gospodarowanie odpadami i realne, niepozorowane przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza – Skawina musi być miejscem przyjaznym do życia

endorfiny i marketing

Hormon szczęścia najłatwiej pobudzić aktywnością fizyczną: uprawianiem sportu, tańcem, śmiechem, relaksacją, słuchaniem muzyki – to wszystko można sobie zapewnić w tzw. czasie wolnym, budowa innowacyjnych ścieżek do biegania, rekreacyjnych tras rowerowych, naszą Gminę stać na Centrum Sportowe z ogólnodostępnymi boiskami, bieżnią lekkoatletyczną, rzutniami i skoczniami oraz kąpielisko na otwartej przestrzeni, chcemy mieć salę koncertową i kino, naszą “marką" nie może być ciągle była huta aluminium i jeden z najwyższych stopni zanieczyszczenia powietrza w Europie – potrzebna jest nam nowa, prawdziwa marka, abyśmy byli z niej znani i dumni